ისტორია

Tbilisis saerTaSoriso aeroporti tav holdingis pirveli ucxouri proeqtia, romelsac kompania ‘tav jorjia’ 2005 wlidan uwevs operirebas. Aaxalma samgzavro terminalma, romelic tav jorjiam aaSena funqcionireba 2007 wlis Tebervlidan daiwyo. aeroportSi yvela serviss uzrunvelhyofs kompania tav jorjia. Tbilisis saerTaSoriso aeroportis marTvis ufleba tav holdings 20 wlis vadiT gadaeca.  

proeqtis xangZlivoba:

20 weli  

mgzavrTa saerTo raodenoba 2009 w:

702 922

sahaero xomaldebis moZraobis saerTo raodenoba, 2009 w:

13 848

Tbilisis saerTaSoriso aeroportis operirebis dawyebis Semdeg, tav aeroportebis holdingma gaagrZela regionSi investirebis ganxorcieleba da 2007 wlidan moipova baTumis saerTaSoriso aeroportis operirebis ufleba Sps tav baTumis saxelwodebiT 20 wlis marTvis uflebiT. aSenda axali samgzavro terminali, asafreni biliki da aerodromi.

proeqtis xangZlivoba:

20 weli 

mgzavrTa saerTo raodenoba 2009 w:

49 146

sahaero xomaldebis moZraobis saerTo raodenoba, 2009 w:

1 806